Miesto pre projekty a investorov
Hľadať inzerát č.

Strata hesla

Prihlásenie
Pridať inzerát Registrácia
Vyhľadávanie
Cena do
Novinky e-mailom

Novinky, ktoré Vám možno zarobia prvý milión.

Najnovšie inzeráty

Hľadáme developera na 530 bytov v Bratislave

Bratislavský kraj, 24.05.2016, Stavebníctvo

Hľadám investora 30 000 000 €


Interiéry a interiérový dizajn

Trenčiansky kraj, 24.05.2016, Stavebníctvo

Hľadám spoločníka Dohodou


Zabehnutá lekáreň v Nitre

Nitriansky kraj, 24.05.2016, Zdravotníctvo

Hľadám investora 50 000 € + Dohodou


Predáme zabehnutý obchod so štýlovým oblečením

Bratislavský kraj, 24.05.2016, Obchod

Predám 12 000 € + Dohodou


Výstavba penziónu

Jihomoravský kraj, 24.05.2016, Ubytovanie a stravovanie

Hľadám investora 25 000 000 Kč


Najnovšie inzeráty

Všeobecné podmienky

Využívanie služieb portálu HladamInvestora.sk je podmienené bezvýhradným súhlasom používateľa s týmito Všeobecnými podmienkami.

 

» Inzeráty, ktoré nebudú zverejnené

» Vkladanie kontaktných údajov do inzerátov

 

 • Inzertný portál HladamInvestora.sk je určený najmä na zverejňovanie používateľských inzerátov (dopytov/ponúk) formou občianskej a firemnej inzercie za predpokladu rešpektovania týchto pravidiel.
 • Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za obsah, kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.
 • Využívanie základných služieb inzertného portálu je bezplatné (registrácia inzerenta, podanie obyčajného inzerátu, zobrazenie kontaktu na platený inzerát,...).
 • Doplnkové služby sú spoplatnené v zmysle cenníka a sú dostatočne označené pre používateľov (podanie inzerátu exkluzív, registrácia investora,...). Viď cenník.
 • Registrácia používateľov (inzerentov) je nepovinná, inzerentom ale poskytuje rozšírené možnosti pri správe svojich inzerátov. Registrovaní, ale aj neregistrovaní inzerenti sú povinní uviesť platnú emailovú adresu, prípadne ďalšie údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, a ktoré sú nutné pre zaradenie inzerátu do relevantnej kategórie.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov, príspevkov, používateľov. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadné porušovanie autorských práv (text, značka, obrázok, a iné), práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom inzerátov, príspevkov na internetovej stránke.
 • Používateľ internetovej stránky súhlasí a zaväzuje sa, že:
  • nebude v inzerátoch, príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
  • bude rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva ostatných, a nebude v inzerátoch, príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
  • nebude odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na internetovej stránke,
  • nebude v inzerátoch a príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.
 • Zároveň používateľ vyhlasuje, že je jediným/ou autorom/kou diela, resp. iného obsahu príspevku (inzerátu) chráneného Autorským zákonom a platným právom alebo že si od autora/autorov diela získal/a oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Pravidiel, vrátane práva poskytnúť Prevádzkovateľovi sublicenciu; a že v tomto diele resp. inom obsahu príspevku (inzeráte) neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva ostatných ani ich časti, a že Prevádzkovateľovi a ani ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu príspevku Používateľa na internetovej stránke Prevádzkovateľa ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuje sa Používateľ takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.
 • Prevádzkovateľ inzertného portálu HladamInvestora.sk  (ďalej len Prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami HladamInvestora.sk alebo dobrými mravmi. Zároveň si vyhradzuje  právo obmedziť, alebo zabrániť prístup používateľov, ktorí tieto podmienky porušujú.
 • Inzeráty môžu byť vkladané len do relevantných kategórií, zodpovedajúcich ich obsahu. Ak inzerát spĺňa podmienky pre zaradenie do viacerých kategórií, je možné ho zaradiť len do jednej z nich – tej, ktorá najviac vystihuje jeho podstatu.
 • Používateľ môže podávať neobmedzený počet inzerátov. Každý inzerát možno uverejniť len raz, duplicitné inzeráty s totožným obsahom budú bez predošlého upozornenia odstránené.
 • Prevádzkovateľ môže na základe vlastného uváženia obmedziť počet podávaných inzerátov do jednej kategórie. Nie je dovolené vkladať do nadpisu alebo inzerovať služby zhodného obsahu, ako je HladamInvestora.sk. Inzeráty porušujúce toto pravidlo budú bez predošlého upozornenia odstránené.
 • Podaný inzerát ako aj každá úprava už uverejneného inzerátu inzerentom prechádza redakčnou kontrolou. HladamInvestora.sk zabezpečí kontrolu inzerátu čo najskôr a v prípade, že vyhovuje podmienkam inzercie, bude uverejnený.
 • V inzerátoch je možné uvádzať kontaktné údaje na inzerenta iba v na to vyhradených priestoroch. Nie je povolené uvádzať kontakt na inzerenta v nadpise inzerátu, popise inzerátu, či iných na to neuvedených priestoroch. Tieto údaje budú z inzerátu vymazané, resp. uvedené v na to vyhradených miestach.
 • Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej kategórie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že používateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam HladamInvestora.sk.
 • Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu, ktorú si používateľ zvolil pri zadaní inzerátu. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré používateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude používateľovi zaslaný e-mail o odstránení inzerátu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov služieb HladamInvestora.sk ani za spôsob akým služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb HladamInvestora.sk používateľmi či tretími osobami.
 • Používateľ si je vedomý, že používa inzertný portál HladamInvestora.sk na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.
 • V prípade porušenia právnych noriem, Prevádzkovateľ poskytne súčinnosť a všetky dostupné informácie o používateľovi oprávneným orgánom.
 • Ak nie je ustanovené inak, Prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči používateľovi.
 • Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť HladamInvestora.sk, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál HladamInvestora.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli HladamInvestora.sk ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.
 • Prevádzkovateľ môže používať obsah inzerátov ako aj informácie o používateľovi, ktoré zverejní na inzertnej stránke priamo používateľ (kontaktné údaje v inzeráte a pod.), podľa svojho vlastného uváženia.
 • Používateľ výslovne súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ  je mu oprávnený v zmysle §65, Zákona 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zasielať za účelom priameho marketingu informačné, reklamné e-mailové a faksimilné správy, vrátane krátkych správ. Používateľ má právo (e-mailom) požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie zasielania týchto marketingových, informačných, reklamných e-mailových a faksimilných správ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať marketingové a iné uvedené správy za účelom vytvárania štatistík o používateľoch ako celku, pri rôznych cielených vlastných reklamných kampaniach Prevádzkovateľa, pri organizovaní súťaží pre používateľov a pri cielení reklamných kampaní tretích strán.
 • Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie a použiteľnosť ponúkaných vecí používateľov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá inzercie kedykoľvek zmeniť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na informácie o platených službách.
 • V prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.
 • Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky inzertného portálu HladamInvestora.sk.

 

Inzeráty, ktoré nebudú zverejnené

 • Inzeráty s nekonkrétnym obsahom (nie je jasné o čo sa jedná),
   
 • Inzeráty s neúplnými kontaktnými údajmi na inzerenta. Každý inzerát musí obsahovať priamy telefonický kontakt a e-mail na inzerenta. Telefonické kontakty sú priebežne preverované a inzeráty s vymyslenými telefonickými kontaktmi nebudú zverejnené,
   
 • Duplicitné inzeráty (inzeráty s rovnakým obsahom),
   
 • Inzeráty písané v inom ako slovenskom jazyku. Pre zverejnenie inzerátu do inej krajiny (napr. do Českej republiky a iných) je potrebné si predplatiť službu,
   
 • Obsahujú v nadpise a texte názvy firiem, www stránok, resp. iné priame či nepriame kontakty, prostredníctvom ktorých by bolo možné nadviazať kontakt na inzerenta ak inzerent neuhradil službu zverejnenia kontaktných informácií (exkluzív inzerát),
   
 • Inzerát obsahuje viac projektov v jednom inzeráte,
   
 • Inzerát žiadajúci o individuálnu pomoc alebo potrebu, ktorá nesúvisí s podnikaním (športový sponzoring je povolený)
Vkladanie kontaktných údajov do inzerátov

V inzerátoch je možné uvádzať kontaktné údaje na inzerenta  iba v na to vyhradených priestoroch. Nie je povolené uvádzať kontakt na inzerenta (telefón, email, www stránku, resp. iné priame či nepriame údaje) v nadpise inzerátu, popise inzerátu, či iných na to neuvedených priestoroch. Tieto údaje budú z inzerátu vymazané, prekryté, resp. uvedené v na to vyhradených miestach. Pri opakovanom porušení nebudú zverejňované ďalšie inzeráty inzerenta.

 

Používateľ vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a na znak súhlasu označí položku "Súhlasím so všeobecnými podmienkami" v registrácií alebo pridaní inzerátu.


Zverejnené dňa 21.októbra 2012.


 

Pridajte si inzerát zadarmo aj bez registrácie


Fotky a dokumentácia k inzerátu zdarma!


Chcete byť investorom?

> zavrieť <