1. Inzeráty zverejňujeme priebežne každý deň okrem víkendu. Štandardne sú inzeráty zverejňované najneskôr do 48 hodín o čo informujeme majiteľa inzerátu emailom.

2. Zverejnený inzerát sprístupňujeme s časovým predstihom najskôr pre registrovaných investorov, maximálne 30 dní. Následne sa inzerát sprístupní verejnosti.

3. Akákoľvek zmena v znení inzerátu (v textoch, prílohách), ktorú uskutoční majiteľ inzerátu, schvaľujeme podľa podmienky uvedenej v bode 1. Preto je dôležité pri pridávaní inzerátu venovať príprave dostatočnú pozornosť.

4. Po zverejnení inzerátu zaraďujeme vhodné inzeráty do newslettra s novými ponukami, ktoré rozosielame registrovaným používateľom, niekoľko tisíc odberateľov.  Aj z tohoto dôvodu odporúčame majiteľom inzerátov, aby po zverejnení ich inzerátu, nevykonávali časté úpravy svojho inzerátu, nakoľko prípadní záujemci ich projektu sa nebudú vedieť počas doby schvaľovania inzerátu dostať k podrobnejším informáciam a kontaktu.

5. Nadpisy, popisy inzerátu, fotografie, obsah, prílohy upravujeme v prípade, že nezodpovedajú našim podmienkam zverejňovania.

Nadpisy inzerátov majú byť konkrétne, výstižné a majú obsahovať čo najkonkrétnejšie oblasť alebo zameranie projektu. Neuvádzajte nekonkrétne spojenia „hľadám investora“ , rôzne superlatívy „najlepší projekt tisícročia“ alebo „super biznis“ a nevkladajte do nadpisov informácie o výške zhodnotenia, na to slúžia konkrétne kolonky v inzeráte. V prípade, že obsah inzerátu nevude vyhovovať, bude upravený  alebo inzerát nebude zverejnený.

Fotografie, texty inzerátov a iné na to neurčené kolonky nesmú obsahovať kontaktné informácie, logá, telefónne čísla, názvy web stránok a iné kontaktné informácie. Na to slúžia konkrétne kolonky s kontaktnými informáciami. V prípade, že prílohy alebo obrázky obsahujú tieto informácie, budú z obárzkov vymazané alebo prekryté.

 

Inzeráty, ktoré nebudú zverejnené

 • Inzeráty s nekonkrétnym obsahom (nie je jasné o čo sa jedná),
   
 • Inzeráty s neúplnými kontaktnými údajmi na inzerenta. Každý inzerát musí obsahovať priamy telefonický kontakt a e-mail na inzerenta. Telefonické kontakty sú priebežne preverované a inzeráty s vymyslenými telefonickými kontaktmi nebudú zverejnené,
   
 • Duplicitné inzeráty (inzeráty s rovnakým obsahom),
   
 • Inzeráty písané v inom ako slovenskom jazyku. Pre zverejnenie inzerátu do inej krajiny (napr. do Českej republiky a iných) je potrebné si predplatiť službu,

 • Inzeráty s ponukou investovania (obchodovania) na finančných trhoch, resp. inzeráty obchodných a multilevel spoločností
   
 • Obsahujú v nadpise a texte názvy firiem, www stránok, resp. iné priame či nepriame kontakty, prostredníctvom ktorých by bolo možné nadviazať kontakt na inzerenta ak inzerent neuhradil službu zverejnenia kontaktných informácií (exkluzív inzerát),
   
 • Inzerát obsahuje viac projektov v jednom inzeráte,
   
 • Inzerát žiadajúci o individuálnu pomoc alebo potrebu, ktorá nesúvisí s podnikaním (sponzoring)