• Využívanie služieb portálu HladamInvestora.sk je podmienené bezvýhradným súhlasom používateľa s týmito Všeobecnými podmienkami.
 • Prevádzkovateľom HladamInvestora.sk je spoločnosť GLOBAL INVESTOR, s.r.o., IČO: 50767593, (ďalej len Prevádzkovateľ).
 • HladamInvestora.sk je určený najmä na zverejňovanie používateľských inzerátov (dopytov/ponúk) formou občianskej a firemnej inzercie za predpokladu rešpektovania týchto pravidiel.
 • Prevádzkovateľ sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za obsah, kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných projektov.
 • Platené služby sú spoplatnené v zmysle cenníka a sú dostatočne zvýraznené, informačne a textovo popísané.  
 • Napriek tomu, že Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie na získanie pravdivých informácií od klientov – inzerentov, ktorí zverejňujú svoje ponuky, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov (ponúk) a príspevkov používateľov. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadné porušovanie autorských práv (text, značka, obrázok, a iné), práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom inzerátov, príspevkov na internetovej stránke.


POUŽÍVATEĽ INTERNETOVEJ STRÁNKY SÚHLASÍ A ZAVÄZUJE SA, ŽE:

 • Nebude v inzerátoch, príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
 • Bude rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva ostatných, a nebude v inzerátoch, príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
 • Nebude odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na internetovej stránke,
 • Nebude v inzerátoch a príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.
 • Zároveň používateľ vyhlasuje, že je jediným/ou autorom/kou diela, resp. iného obsahu príspevku (inzerátu) chráneného Autorským zákonom a platným právom alebo že si od autora/autorov diela získal/a oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Pravidiel, vrátane práva poskytnúť Prevádzkovateľovi sublicenciu; a že v tomto diele resp. inom obsahu príspevku (inzeráte) neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva ostatných ani ich časti, a že Prevádzkovateľovi a ani ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu príspevku Používateľa na internetovej stránke Prevádzkovateľa ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuje sa Používateľ takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.
 • Prevádzkovateľ inzertného portálu HladamInvestora.sk si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami HladamInvestora.sk alebo dobrými mravmi. Zároveň si vyhradzuje právo obmedziť, alebo zabrániť prístup používateľov, ktorí tieto podmienky porušujú.
 • Inzeráty môžu byť vkladané len do relevantných kategórií, zodpovedajúcich ich obsahu. Ak inzerát spĺňa podmienky pre zaradenie do viacerých kategórií, je možné ho zaradiť maximálne do dvoch kategórii ktoré najviac vystihujú jeho podstatu.
 • Každý inzerát možno uverejniť len raz, duplicitné inzeráty sa nezverejňujú.
 • Prevádzkovateľ môže na základe vlastného uváženia obmedziť počet podávaných inzerátov do jednej kategórie. Nie je dovolené vkladať do nadpisu alebo inzerovať služby zhodného obsahu, ako je HladamInvestora.sk. Inzeráty porušujúce toto pravidlo budú bez predošlého upozornenia odstránené.
 • Podaný inzerát ako aj každá úprava už uverejneného inzerátu inzerentom prechádza redakčnou kontrolou. HladamInvestora.sk zabezpečí kontrolu inzerátu čo najskôr a v prípade, že vyhovuje podmienkam inzercie, bude uverejnený.
 • V inzerátoch je možné uvádzať kontaktné údaje na inzerenta iba v na to vyhradených priestoroch. Nie je povolené uvádzať kontakt na inzerenta v nadpise inzerátu, popise inzerátu, priložených fotografiách k inzerátu či iných na to neuvedených priestoroch. Tieto údaje budú z inzerátu vymazané, resp. uvedené v na to vyhradených miestach.
 • Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej kategórie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že používateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam HladamInvestora.sk.
 • Pred ukončením platnosti inzerátu (ponuky) budeme kontaktovať používateľa s možnosťou predĺženia platnosti inzerátu za predpokladu jeho aktuálnosti. V prípade, že používateľ nevyužije možnosť predĺženia platnosti inzerátu, inzerát bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré používateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude používateľovi zaslaný e-mail o odstránení inzerátu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov služieb HladamInvestora.sk ani za spôsob akým služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb HladamInvestora.sk používateľmi či tretími osobami.
 • Používateľ si je vedomý, že používa inzertný portál HladamInvestora.sk na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.
 • V prípade porušenia právnych noriem, Prevádzkovateľ poskytne súčinnosť a všetky dostupné informácie o používateľovi oprávneným orgánom.
 • Ak nie je ustanovené inak, Prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči používateľovi.
 • Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť HladamInvestora.sk, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál HladamInvestora.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli HladamInvestora.sk ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.
 • Prevádzkovateľ môže používať obsah inzerátov ako aj informácie o používateľovi, ktoré zverejní na inzertnej stránke priamo používateľ (kontaktné údaje v inzeráte a pod.), podľa svojho vlastného uváženia.
 • Používateľ výslovne súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ  je mu oprávnený v zmysle §65, Zákona 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zasielať za účelom priameho marketingu informačné, reklamné e-mailové a faksimilné správy, vrátane krátkych správ. Používateľ má právo (e-mailom) požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie zasielania týchto marketingových, informačných, reklamných e-mailových a faksimilných správ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať marketingové a iné uvedené správy za účelom vytvárania štatistík o používateľoch ako celku, pri rôznych cielených vlastných reklamných kampaniach Prevádzkovateľa, pri organizovaní súťaží pre používateľov a pri cielení reklamných kampaní tretích strán.
 • Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie a použiteľnosť ponúkaných produktov používateľov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá inzercie kedykoľvek zmeniť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na informácie o platených službách.
 • V prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.
 • Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky inzertného portálu HladamInvestora.sk.

 

PODMIENKY ZVEREJŇOVANIA INZERÁTOV

 • Inzeráty zverejňujeme priebežne každý deň okrem víkendu. Štandardne sú inzeráty zverejňované najneskôr do 48 hodín po prijatí úhrady a získaní kompletných projektových informácií od majiteľa inzerátu o čo informujeme emailom.

 • Zverejnený inzerát môžeme sprístupniť s časovým predstihom najskôr pre registrovaných používateľov (investorov), maximálne 30 dní. Nie vždy to tak musí byť a sú prípady, kedy zverejňujeme ponuku aj ihneď po dohode s majiteľom inzerátu. 

 • Akákoľvek zmena v znení inzerátu (v textoch, prílohách), zabezpečuje Prevádzkovateľ po dohode s inzerentom.

 • Po zverejnení inzerátu zaraďujeme vhodné inzeráty do newslettra s novými ponukami, ktoré rozosielame registrovaným používateľom, niekoľko tisíc odberateľov. 

 • Nadpisy, popisy inzerátu, fotografie, obsah, prílohy upravujeme v prípade, že nezodpovedajú našim podmienkam zverejňovania.

 • Nadpisy inzerátov majú byť konkrétne, výstižné a majú obsahovať čo najkonkrétnejšie oblasť alebo zameranie projektu. Neuvádzajte nekonkrétne spojenia „hľadám investora“ , rôzne superlatívy „najlepší projekt tisícročia“ alebo „super biznis“ a nevkladajte do nadpisov informácie o výške zhodnotenia, na to slúžia konkrétne kolónky v inzeráte. V prípade, že obsah inzerátu nebude vyhovovať, bude upravený alebo inzerát nebude zverejnený.

 • Fotografie, texty inzerátov a iné na to neurčené kolónky nesmú obsahovať kontaktné informácie, logá, telefónne čísla, názvy web stránok a iné kontaktné informácie. Na to slúžia konkrétne kolónky s kontaktnými informáciami. V prípade, že prílohy alebo obrázky obsahujú tieto informácie, budú z obrázkov vymazané alebo prekryté.

 

VKLADANIE KONTAKTNÝCH ÚDAJOV DO INZERÁTOV

V inzerátoch je možné uvádzať kontaktné údaje na inzerenta iba v na to vyhradených priestoroch. Nie je povolené uvádzať kontakt na inzerenta (telefón, email, www stránku, resp. iné priame či nepriame údaje) v nadpise inzerátu, popise inzerátu, priložených obrázkoch či iných na to neuvedených priestoroch. Tieto údaje budú z inzerátu vymazané, prekryté, resp. uvedené v na to vyhradených miestach. Pri opakovanom porušení nebudú zverejňované ďalšie inzeráty inzerenta.