Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI GLOBAL INVESTOR, s.r.o.

Vážení používatelia, tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás používateľov našich inzertných služieb prevádzkovaných na našich – jednotlivých online weboch. Prevádzkujeme online webové stránky zameraná na inzerciu podnikateľských projektov a možností poskytovania voľného kapitálu www.hladaminvestora.sk.

Plníme funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkovávame vám používateľom možnosť ponúkať jednotlivé kategórie projektov za účelom nájdenia investora, na ktoré je konkrétny portál zameraný a možnosť ponúkať tento tovar ďalším používateľom. Zároveň umožňujeme na našich inzertných portáloch inzerovať jednotlivé projekty aj podnikateľom, ktorých predmetom podnikania je predaj tovaru alebo sprostredkovanie predaja tovaru.

Kto sme?

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou GLOBAL INVESTOR, s.r.o. so sídlom Ul. 1. mája 19, Bratislava 841 07, IČO: 50 767 593, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 118144/B. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa alebo aj sprostredkovateľa.

Aké typy informácii o vás zhromažďujeme?

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate u nás. V zásade je možné informácie, ktoré o vás spracúvame rozčleniť nasledovne:

• Informácie, ktorá nám odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou a to:

o informácie, ktoré poskytujete pri používaní inzertnej služby (napríklad fotografie, znenie vášho inzerátu) o informácie poskytované pri našich platených službách (platobné informácie, napríklad číslo bankového účtu alebo iné finančné informácie) o informácie, ktoré nám dávate aj ako neprihlásený používateľ (napríklad v rámci reakcie na ponuku alebo navrhnutia ceny k ponuke) o informácie súvisiace s vašimi dopytmi riešenými našou zákazníckou podporou (napr. sťažnosti, reklamácie, podnety, upozornenia)

• Informácie, ktoré dostávame aj z iných zdrojov a to:

informácie o vás od iných používateľov – od iných používateľov môžeme o vás zhromažďovať informácie napríklad vtedy, keď sa na nás obrátia kvôli vám, napr. keď nás upozorňujú na určité vaše konanie alebo vás odporúčajú ako možných používateľov našich služieb

• Informácie získavané v súvislosti s používaním našich služieb a to:

o informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod. o technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich spracúvania. Nižšie uvádzame účely, na ktoré sú vaše osobné údaje získavané a ďalej spracúvané.

• Na spravovanie vášho účtu a poskytovanie našich služieb

Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje plnenie zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o sprostredkovaní služby. Prostredníctvom overenia vášho jedinečného prihlasovacieho mena a hesla môžete napríklad pridávať vaše inzeráty a spravovať ich.

• Na plnenie zákonných povinností

Osobitné právne predpisy nám ako poskytovateľovi služieb môžu ukladať rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie vašich osobných údajov. Napríklad v súlade s Občianskym zákonníkom a predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa, spracúvame vaše osobné údaje i za účelom vybavenia prípadných reklamácii. Ďalším príkladom, kedy účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností je zákon o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone.

• Na zhodnotenie, udržiavanie a vylepšovanie našich služieb a vývoj nových služieb

Na základe vašich informácií zaisťujeme, aby naše služby fungovali tak, ako to od nich očakávate, napríklad sledujeme výpadky alebo odstraňujeme problémy, ktoré nám nahlásite. Pomocou vašich informácií sa tiež snažíme o inováciu našich služieb, napríklad keď na základe vašich podnetov zistíme, potrebu skvalitnenia služby alebo zaznamenáme dopyt po novej službe alebo zhodnotíme potrebu vyššej ochrany používateľov a podobne. Informácie, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb.

• Na komunikáciu s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. že požadujete zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete naše služby. Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať.

• Na poskytovanie prispôsobených služieb vrátane obsahu a reklám

Na základe informácii od vás sme schopní pri poskytovaní našich služieb zabezpečiť to, aby vám bola poskytnutá služba šitá na „mieru“ vašim potrebám a preferenciám. Poskytujeme vám prispôsobený obsah, napr. prostredníctvom zobrazovania relevantných odporúčaní relevantných a pre vás zaujímavých ponúk, o ktorých predpokladáme, že by vás mohli osloviť a zaujať, a iných podobných opatrení, ktoré vám majú uľahčiť využívanie našich služieb a zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti pri využívaní našich služieb. Cieľom spracovania vašich osobných údajov za týmto účelom je aj zjednodušenie využívania služieb našej spoločnosti, napr. uloženie vašich inzerátov, alebo uprednostňovaných spôsobov platby na účel budúcich platieb za naše služby alebo odporúčanie relevantných produktov. Informácie, ktoré zhromažďujeme z vašich rôznych zariadení, (verzia operačného systému, verziu aplikácie a informácie o hardvérovom vybavení zariadenia), nám pomáhajú poskytovať konzistentné služby vo všetkých vašich zariadeniach.

• Na presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok

Záleží nám na tom, aby naše služby boli bezpečné. Za účelom presadzovania bezpečnosti našich služieb spracúvame vaše osobné údaje i v rámci prevencie spamu, phishingu, obťažovania, zneužitia vašich používateľských účtov alebo iných zakázaných činností.

V rámci tohto účelu spracúvania realizujeme náš záväzok voči vám zabezpečiť ochranu nášho IT prostredia proti útokom a iným zásahom, tak aby používanie našich služieb bolo bezpečné. Dbáme na to, aby boli dodržiavané podmienky poskytovania našich služieb zo strany iných používateľov, a tak bolo zabezpečené hodnotné a bezpečné používanie služieb.

Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia?

Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi:

• V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili. • Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností, vaše a naše oprávnené záujmy a váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účel spracovania. V súvislosti s našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Vzhľadom na to, že v rámci našich služieb umožňujeme pre našich klientov inzerovať na našich portáloch, plníme aj úlohu sprostredkovateľa v zmysle Zákona.

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, za účelom možnosti kontaktovania vás ak inzerujete projekt a hľadáte investora, spoločníka, resp. záujemcu o váš projekt.

Zoznam príjemcov:

• Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States

• Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States Okruhy príjemcov: Dodávatelia programátorských služieb. Osoby, ktorým sme povinní poskytnúť vaše údaje na základe zákona, napr. Slovenská obchodná inšpekcia, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané?

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Napríklad požiadate o vymazanie vášho jediného inzerátu, a my sme povinní pristúpiť k likvidácii vašich osobných údajov. Ak ste však počas využívania našich služieb použili i niektoré naše platené služby (napr. topovanie inzerátu), sme oprávnení naďalej spracúvať údaje týkajúce sa vašich realizovaných platieb pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich pre nás z daňových a účtovných právnych predpisov.

Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním vašich osobných údajov?

Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje vaše práva. V tejto sekcii sa preto dozviete, aké sú

Právo na prístup k osobným údajom Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:

• prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)

• aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)

• komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov)

• ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)

• že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov

• že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR

• odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy

• či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás

• o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

• Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov

V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby si nám poskytoval správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o Vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

• Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali

• Odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie

• Namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie

• vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne

• vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie

• vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

• na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie

• na splnenie zákonnej povinnosti

• na uplatnenie nášho právneho nároku

• na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

• počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov

• pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov

• my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov

• budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám neúčinné.

Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.

Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch. Môžete od nás napríklad dostávať len ponuky e-mailom, ale nie prostredníctvom SMS správ.

Kedykoľvek môžete zmeniť svoje nastavenia na webe alebo v aplikácii. Svoje nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom e-mailu, SMS alebo ich kombináciou. Ak potrebujete pomoc s nastaveniami, kedykoľvek sa môžete obrátiť na naše služby zákazníkom.

Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.

Pokiaľ sú vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na kontakt @ globalinvestor.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu: GLOBAL INVESTOR, s.r.o., Ul. 1. mája 19, Bratislava 841 07.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Ohľadom spracúvania osobných údajov môžete kontaktovať aj našu zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer), e-mailová adresa: kontakt @ globalinvestor.sk.